تصاویر جدیدتصاویر تصادفی

مراسم عروسی ترکمن 15 مراسم عروسی ترکمن 17 نقاشی ترکمنی-41 شهر قدیمی جرجان سنگ نبشته ی کول تیگین
آسیق نقاشی ترکمنی-16 آسیق مراسم عروسی ترکمن 21 جشنواره شهرمن فرهنگ من- سال 87-5
دختر ترکمن با لباس سنتی نقاشی ترکمنی-8 نمایشگاه کانون ایرانشناسی-28 مراسم عروسی ترکمن 1 سیل مراوه را درنوردید.
بازارچه ترکمن مراسم عروسی ترکمن 12 جشنواره شهرمن فرهنگ من-سال 86-15 زنان ترکمن در حال پختن غذاهای محلی گورش-13