گالری عکس BreadCrumb پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
لباس عروس ایل سالور
257 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/30
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
317 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
295 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
221 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/25
امتیاز رتبه : 0
کورته
188 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
کورته
198 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
195 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
194 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
182 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
189 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
207 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
212 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
236 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
245 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
253 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
پوشش زن و مرد ترکمن
343 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/13
امتیاز رتبه : 0
سونیا
282 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/15
امتیاز رتبه : 0
الینا از گنبد کاوس
314 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/9
امتیاز رتبه : 0
عروسی در بندرترکمن
375 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
آی تکین
377 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
ترکمن یگیدجیگ
399 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی شلوار
611 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی لباس
1442 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
394 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
376 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
379 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
لباس سنتی ترکمن
690 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/22
امتیاز رتبه : 0
نمایشگاه فرهنگ اقوام ایرانی در دانشگاه بین الملل امام خمینی
328 بار دیده شده
تاریخ: 2012/1/30
امتیاز رتبه : 5