گالری عکس BreadCrumb پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
لباس عروس ایل سالور
305 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/30
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
373 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
442 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
271 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/25
امتیاز رتبه : 0
کورته
238 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
کورته
247 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
245 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
259 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
233 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
238 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
257 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
269 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
291 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
301 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
314 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
پوشش زن و مرد ترکمن
414 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/13
امتیاز رتبه : 0
سونیا
345 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/15
امتیاز رتبه : 0
الینا از گنبد کاوس
389 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/9
امتیاز رتبه : 0
عروسی در بندرترکمن
455 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
آی تکین
453 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
ترکمن یگیدجیگ
482 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی شلوار
725 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی لباس
1725 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
470 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
440 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
436 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
لباس سنتی ترکمن
767 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/22
امتیاز رتبه : 0
نمایشگاه فرهنگ اقوام ایرانی در دانشگاه بین الملل امام خمینی
379 بار دیده شده
تاریخ: 2012/1/30
امتیاز رتبه : 5