گالری عکس BreadCrumb پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
لباس عروس ایل سالور
327 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/30
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
393 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
468 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
294 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/25
امتیاز رتبه : 0
کورته
256 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
کورته
269 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
264 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
278 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
253 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
258 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
277 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
289 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
311 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
321 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
334 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
پوشش زن و مرد ترکمن
436 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/13
امتیاز رتبه : 0
سونیا
365 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/15
امتیاز رتبه : 0
الینا از گنبد کاوس
409 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/9
امتیاز رتبه : 0
عروسی در بندرترکمن
476 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
آی تکین
475 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
ترکمن یگیدجیگ
504 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی شلوار
757 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی لباس
1767 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
489 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
461 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
458 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
لباس سنتی ترکمن
791 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/22
امتیاز رتبه : 0
نمایشگاه فرهنگ اقوام ایرانی در دانشگاه بین الملل امام خمینی
411 بار دیده شده
تاریخ: 2012/1/30
امتیاز رتبه : 5