گالری عکس BreadCrumb پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
لباس عروس ایل سالور
200 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/30
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
246 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
184 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
160 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/25
امتیاز رتبه : 0
کورته
136 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
کورته
152 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
148 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
142 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
134 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
141 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
153 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
157 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
181 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
185 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
194 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
پوشش زن و مرد ترکمن
261 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/13
امتیاز رتبه : 0
سونیا
210 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/15
امتیاز رتبه : 0
الینا از گنبد کاوس
242 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/9
امتیاز رتبه : 0
عروسی در بندرترکمن
286 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
آی تکین
289 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
ترکمن یگیدجیگ
308 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی شلوار
457 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی لباس
1024 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
296 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
292 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
303 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
لباس سنتی ترکمن
585 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/22
امتیاز رتبه : 0
نمایشگاه فرهنگ اقوام ایرانی در دانشگاه بین الملل امام خمینی
257 بار دیده شده
تاریخ: 2012/1/30
امتیاز رتبه : 5