گالری عکس BreadCrumb پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
لباس عروس ایل سالور
278 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/30
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
347 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
410 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
246 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/25
امتیاز رتبه : 0
کورته
211 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
کورته
219 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
217 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
234 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
204 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
211 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
230 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
241 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
264 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
274 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
285 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
پوشش زن و مرد ترکمن
385 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/13
امتیاز رتبه : 0
سونیا
318 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/15
امتیاز رتبه : 0
الینا از گنبد کاوس
355 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/9
امتیاز رتبه : 0
عروسی در بندرترکمن
423 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
آی تکین
420 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
ترکمن یگیدجیگ
450 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی شلوار
680 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی لباس
1619 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
438 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
412 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
408 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
لباس سنتی ترکمن
731 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/22
امتیاز رتبه : 0
نمایشگاه فرهنگ اقوام ایرانی در دانشگاه بین الملل امام خمینی
353 بار دیده شده
تاریخ: 2012/1/30
امتیاز رتبه : 5