گالری عکس BreadCrumb پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
نمایش بر اساس : تاریخ ارسال, ابتدا تصاویر جدید
ابتدا تصاویر جدید تاریخ ابتدا تصاویر قدیمی  نام, A به Z نام نام, Z به A  تصاویر با بیشترین بازدید بازدید تصاویر با کمترین بازدید  تصاویر با کمترین محبوبیت محبوبیت تصاویر با بیشترین محبوبیت
پوشاک سنتی زنان و مردان ترکمن
لباس عروس ایل سالور
176 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/29
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
218 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/28
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
160 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/28
امتیاز رتبه : 0
لباس عروس ایل سالور
131 بار دیده شده
تاریخ: 2012/5/25
امتیاز رتبه : 0
کورته
119 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
کورته
134 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
132 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
124 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
114 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
119 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
129 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
132 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
155 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
156 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
چرپی(chrpi)
167 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/14
امتیاز رتبه : 0
پوشش زن و مرد ترکمن
227 بار دیده شده
تاریخ: 2012/4/13
امتیاز رتبه : 0
سونیا
180 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/15
امتیاز رتبه : 0
الینا از گنبد کاوس
209 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/9
امتیاز رتبه : 0
عروسی در بندرترکمن
243 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
آی تکین
242 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
ترکمن یگیدجیگ
250 بار دیده شده
تاریخ: 2012/3/3
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی شلوار
386 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
نقوش سوزن دوزی روی لباس
853 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/29
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
256 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/28
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
260 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/28
امتیاز رتبه : 0
بؤروک
277 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/28
امتیاز رتبه : 0
لباس سنتی ترکمن
535 بار دیده شده
تاریخ: 2012/2/22
امتیاز رتبه : 0
نمایشگاه فرهنگ اقوام ایرانی در دانشگاه بین الملل امام خمینی
233 بار دیده شده
تاریخ: 2012/1/30
امتیاز رتبه : 5